História Nadácie Liberálna spoločnosť

Nadácia Liberálna spoločnosť (do roku 2002 Inštitút liberálnych štúdií) bola založená v roku 1995 ako mimovládna nezisková inštitúcia v období spoločenskej potreby objektívnych hodnotení sociálnych procesov, pôvodne s cieľom vytvoriť priestor pre spoločenské a odborné diskusie v transformačnom období a pre podporu liberálnych hodnôt vo všetkých oblastiach života spoločnosti. 

Liberálna spoločnosť zorganizovala alebo podporila  množstvo seminárov a konferencií, workshopov, niekoľko prednášok významných osobností liberalizmu, ako aj desiatky ďalších diskusných stretnutí, napríklad tzv. liberálnych klubov v regiónoch Slovenska. V rámci projektov Výskumné štúdie a Expertízy boli vypracované štúdie a expertízy na aktuálne témy. Publikačná činnosť zahŕňa množstvo štúdií a expertíz, bulletinov z workshopov a seminárov a tri knihy ako prvé slovenské vydania: "Základy tvorby bohatstva" od M. Swanepoela, "Hayek a jeho príspevok k politickému a ekonomickému mysleniu dneška" od E. Butlera a dve vydania knihy D. Doeringa „Liberalizmus – pokus o slobodu“.

V rokoch 2003-2011 Nadácia Liberálna spoločnosť udeľovala výročnú cenu Talent roka, určenú talentovanej mladej hereckej osobnosti, s ambíciou prispieť k podpore národnej kultúry ako súčasti spoločného európskeho kultúrneho bohatstva.

Podobne v rokoch 2008-2011 nadácia udeľovala výročnú Cenu za šírenie liberálnych hodnôt, ktorej nositeľmi sa stali renomovaní novinári. Zámerom projektu bolo oceniť autorov, ktorí svojou publikačnou činnosťou významne prispeli k popularizácii, rozvoju a uplatňovaniu liberálneho myslenia v rôznych oblastiach spoločenského života, a tým aj k podpore liberálnych hodnôt v záujme demokracie, tolerancie, kultúry, humanity a občianskej spoločnosti.

Na základe rozhodnutia správnej rady Nadácie liberálna spoločnosť došlo k zrušeniu Nadácie Liberálna spoločnosť bez likvidácia a to zlúčením s Nadáciou F.A.Hayka Bratislva.  Na základe tohoto rozhodnutia Ministerstvo vnútra vymazalo dňa 19.júna 2019 Nadáciu Liberálna spoločnosť z registra nadácií v celom rozsahu. Webová stránka Liberálna spoločnosť bude ďalej fungovať v zmenej forme ako priestor pre publikovanie odborných úvah v oblasti liberálneho myslenia.

aktualizované 27. 12. 2015, 09:45:27