František Okruhlica: Vlastnícka správa spoločnosti

21. 08. 2013, Vladimír Bačišin

František Okruhlica: Vlastnícka správa spoločnosti

Monografia o problematike corporate governance

Vydalo vydavateľstvo IURA EDITION, Bratislava 2013

František Okruhlica, ekonóm, výskumník, pedagóg z Fakulty manažmentu Paneurópskej vysokej školy, ako prvý autor na Slovensku spracoval problematiku corporate governance v ucelenej a komplexnej monografii.  V týchto dňoch ju do dáva do distribúcie vydavateľstvo IURA Edition. Čo znamenajú tieto dve anglické slová? Podľa definície Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD corporate governance predstavuje systém, ktorým je spoločnosť riadená a kontrolovaná. František Okruhlica je otcom skúmania problematiky corporate governance, a tejto sa venuje nie prvé desaťročie a je spoluautorom niekoľkých stoviek vedeckých štúdií na danú tému na Slovensku a v zahraničí.

Systém corporate governance definuje distribúciu práv a povinností medzi zainteresovanými stranami v spoločnosti, ako sú akcionári, výkonný manažment, štatutárne orgány, zamestnanci a zákazníci, prípadne ďalšie zainteresované osoby. Ide o súbor právnych a exekutívnych metód a postupov, ktoré zaväzujú najmä firmy, ktoré vydali akcie obchodované na burze, udržiavať vyvážený vzťah medzi vyššie uvedenými osobami.

Corporate governance nemá priamy vzťah k operatívnemu riadeniu (operational management)  a taktickému riadeniu spoločnosti, ale je súčasťou strategického manažmentu. Systém corporate governance je podmienený tým, že podnikanie ako vlastníctvo patrí principálom (vlastníkom, investorom) a práva riadenia týmto majetkom sú agentom delegované rade riaditeľov a manažmentu, čo vytvára asymetriu informácií a s ním spojené náklady na agentov.

V závislosti od charakteristických zvláštností štruktúry vlastníctva, najmä miery jej koncentrácie zvláštností mechanizmov regulácie finančných inštitúcií, kapitálových trhov a národnej legislatívy upravujúcej fungovanie finančných a kapitálových trhov, môžu existovať rôzne systémy coporate governance. V ekonomickej praxi rôznych krajín sa tradične vymedzujú dva základné modely riadenia korporácií.

Anglo-americký model kladie bezprostrednú prioritu na právach akcionárov a kontrola sa uskutočňuje prostredníctvom kapitálového trhu. Kontinentálny model corporate governance vychádza z toho, že podniky v kontinentálnej časti Európy sa oveľa viac financujú pôžičkami, a nie kapitálovým trhom. Preto v tomto modeli corporate governance hrajú väčšiu úlohu zástupcovia bánk v riadiacich orgánoch podnikov.

Toto rozdelenie na dva modely len formálne, v realite v podmienkach globalizácie existujú zmiešané modely, kde do známych modelov vstupujú nielen národné prvky, ale aj moderné systémy riadenia. Akcionári v nemeckom kontinentálnom modeli majú rozhodujúcu úlohu v strategickom plánovaní firmy. Akcent je na bilancii záujmov všetkých zainteresovaných strán a vzájomnej zodpovednosti. Anglo-americký model je orientovaný na uspokojenie finančných potrieb akcionárov. Existuje názor, že nemecký model napomáha stabilite a anglo-americký podporuje dynamiku.

Charakteristickou črtou japonského modelu je orientácia na sociálnu kohéziu na úrovni spoločnosti (firmy) a podnikateľskú kohéziu na úrovni priemyselnej skupiny. Na rozdiel od nemeckého modelu, kohézia v podnikovom prostredí nemá rovnoprávny, ale hierarchický charakter. Záujmy „mladších“ sa prinášajú ako obetovanie paternalizmu „starších.“ Charakteristickou vlastnosťou japonského modelu je krížové vlastníctvo, banky vlastnia akcie podnikov a naopak.

Vo firmách, ktorých majitelia sú slovenskí vlastníci, je snaha koncentrovať vlastníctvo a postupne sa zbaviť najmä menšinových akcionárov, odchodom z kapitálového trhu a inými mechanizmami. Dá sa povedať, že prevláda insiderský (utajený) model corporate governance. Kto sa chce viac dozvedieť o corporate governance, určite siahne po monografii Františka Okruhlicu.

Vladimír Bačišin, Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.