Gabriela Dováľová: Finančné zdroje – jediný zdroj na prekonanie chudoby?

28. 12. 2010, Gabriela Dováľová

Hodnota práce je v súčasnej spoločnosti vysoko vyzdvihovaná. Práca je dôležitou podmienkou dôstojnej existencie človeka. Okrem materiálneho prospechu mu prináša aj pocit sebarealizácie, spoločenskej užitočnosti a napomáha pri uspokojovaní jeho potrieb. Okrem toho ho včleňuje do množstva sociálnych vzťahov. Práca, ktorá je zmysluplná, užitočná a efektívna, teda okrem toho, že prispieva k ekonomickému rastu spoločnosti, predstavuje aj dôležitý prvok integrácie jednotlivca do spoločnosti. V súčasnosti sa práve uplatnenie na trhu práce stáva pre mnohých problémom. Téma zamestnanosti a nezamestnanosti je dnes veľmi aktuálna, pretože dopad ekonomickej krízy asi najviac cítiť v tejto oblasti.
Nezamestnanosť je významný ekonomický problém, pretože predstavuje stratenú hodnotu ekonomiky. Nezamestnaní ľudia nevytvárajú hodnoty a spoločnosti v rôznych formách vznikajú dodatočné náklady. Vysoká nezamestnanosť a stúpajúce životné náklady sa podieľajú aj na raste chudoby, aj keď chudoba je relatívna. Ak žijú všetci v spoločnosti v  rovnakých podmienkach, koncept chudoby a bohatstva je pomerne vágny. Chudoba a bohatstvo existuje len vo vzťahu k známym veličinám a očakávaniam. Problémom chudoby sa venujú aj americkí autori R. K. Payne, P. DeVol a T. D. Smith, ktorí vo svojej knihe Mosty z chudoby upozorňujú na to, že o chudobe nemožno uvažovať len ako o nedostatku finančných zdrojov. Aj keď finančné zdroje sú veľmi podstatné, v skutočnosti nie sú schopné objasniť, prečo sú niektorí pri prekonávaní chudoby úspešnejší a iní žijú naďalej v núdzi. Nielen financie totiž umožňujú vymaniť sa z chudoby, ale aj iné zdroje, pričom ich podiel na miere úspešnosti jednotlivca sa líši. Takými zdrojmi sú emocionálne zdroje, ktoré dodávajú vytrvalosť pri prekonávaní ťažkých a citovo vypätých situácií a stavov. Autori upozorňujú, že emocionálne zdroje sú zo všetkých zdrojov tie najdôležitejšie, pretože tomu, kto nimi disponuje, umožňujú vymaniť sa z dlhodobo zabehaných vzorcov správania. Prejavom toho, že jednotlivec je vlastníkom emocionálnych zdrojov je práve vytrvalosť. Ďalšie dôležité zdroje sú mentálne zdroje. Tie umožňujú jednotlivcovi získavať, spracovávať informácie a používať ich v každodennom živote. Nemenej dôležitými zdrojmi na prekonanie chudoby sú duchovné zdroje. Práve tie pomáhajú jednotlivcovi nevnímať samého seba ako beznádejného a zbytočného človeka, ale ako schopnú bytosť, ktorá má svoju hodnotu a cenu. Pre plnohodnotný a sebestačný život zohrávajú dôležitú úlohu fyzické zdroje. Priatelia, príbuzní, ľudia ktorí sú k dispozícii a  pomôžu v prípade potreby predstavujú podporné systémy, tiež patria medzi zdroje a zároveň môžu plniť úlohu životných vzorov. Dôležitosť podporných systémov potvrdil aj Richard Senett, ktorý v rozhovoroch so 150 európskymi imigrantmi v Spojených Štátoch zistil, že podporné systémy boli kľúčovým prvkom mobility v rámci spoločenských tried. Ďalším významným zdrojom je podľa autorov znalosť nepísaných pravidiel, ktoré existujú medzi chudobnými, v strednej triede, medzi bohatými, ale aj medzi etnickými a inými skupinami ľudí. Sú to nevyslovené zásady a zvyky danej skupiny. Takýchto nepísaných pravidiel je mnoho, napríklad existencia rôzneho ponímania veličín v rámci jednotlivých skupín ľudí. Ako príklad autori uvádzajú chápanie času: pre chudobných je najdôležitejšia prítomnosť, rozhodnutia na základe momentálnych pocitov alebo potreby prežiť. Pre strednú triedu je najdôležitejšia budúcnosť. Rozhodnutia na základe ich vplyvu na budúcnosť. Pre bohatých sú najdôležitejšie tradície a minulosť. Rozhodnutia sú sčasti založené na tradíciách a pravidlách slušného správania. Existujú aj rozdiely v pohľade na peniaze: chudobní: treba ich používať, míňať. Stredná trieda: treba s nimi hospodáriť. Bohatí: treba ich uchovávať a investovať. Preto v zásade platí, že ak sa chce niekto presunúť z jednej spoločenskej vrstvy do druhej, potrebuje partnera alebo mentora pochádzajúceho z danej triedy, ktorý pozná tieto nepísané pravidlá. Nemenej dôležitým zdrojom sú techniky prekonávania ťažkostí, ktoré umožňujú vnímať veci z abstraktnejšej stánky umožňujú odosobniť sa od problému.
Teda ak je možné chudobu chápať ako mieru, v ktorej jednotlivec žije bez týchto potrebných zdrojov, otázkou ostáva, aké nové spôsoby riešenia problémov ponúknu jednotlivé vlády a dokedy bude chudoba vnímaná ako nevyhnutný ekonomický jav.

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.