Vladimír Bačišin: Suverénne fondy investujú po celom svete

23. 11. 2011, Vladimír Bačišin

Suverénny fond (Sovereign wealth fund = suverénny fond blahobytu) je štátny investičný fond, ktorého finančné aktíva pozostávajú z akcií, obligácií, majetku, drahých kovov a iných finančných nástrojov. Suverénne fondy (SF) investujú po celom svete a dnes spravujú aktíva v hodnote viac ako 4,761 biliónov USD. Najväčšie suverénne fondy majú členovia Abu Dhabi, Kuvajt, Čína, Nórsko, Singapur, Rusko.

ČO JE TO SUVERÉNNY FOND

V súčasnosti neexistuje jednotná definícia SF. Existuje niekoľko definícií navrhnutých rôznymi finančnými inštitúciami. Námestník ministerky zahraničných vecí USA James B. Steinbeg používa nasledovnú definíciu: suverénny fond je investičným nástrojom štátu vytvoreným vďaka rezervám v zahraničnej mene, ktorých ich riadi, okrem tých, ktoré sú potrebné pre stabilizačné ciele. Podľa Medzinárodného menového fondu SF je špeciálny investičný fond vytvorený štátom, aby riadil devízové rezervy. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj SF je investičný fond vytvorený štátom vďaka zahraničným aktívam.

Prvý suverénny fond sa objavil v roku 1953, osem rokov pre získaním nezávislosti Kuvajtu od Veľkej Británie: Kuwait Investment Authority. Cieľom jeho vytvorenia bolo uchovanie si bohatstva krajiny vhodným investovaním. Dnes je na svete viac ako 50 suverénnych fondov. Pojem suverénny fond použil ako prvý v roku 2005 ekonóm Andrew Rozanov v článku Who holds the wealth of Nations? (Kto vlastní bohatstvo národov?) Niektoré krajiny majú niekoľko fondov, ktoré sa odlišujú podľa svojich cieľov. Väčšina ich aktív pochádza z predaja surovín, najmä ropy a zemného plynu (60%), zvyšok (40%) je z predaja iných surovín, ale najmä z predaja tovarov a služieb. Ináč povedané, suverénne fondy vytvárajú dve skupiny krajín: a) krajiny, ktoré majú bohaté zásoby nerastných surovín, b) krajiny, ktoré majú dlhodobo obchodný prebytok, teda dovážajú menej, ako vyvážajú.

Prvá skupina krajín zdaňuje firmy ťažiace ropu alebo zemný plyn, dane smerujú do rozpočtu a prebytky rozpočtu sa ukladajú na účtoch SF. V druhej skupine krajín menové inštitúcie ukladajú prebytky platobnej bilancie do devízových a zlatých rezerv. Časť z nich ukladajú do SF.

Suverénne fondy existujú viac ako 25 rokov. Treba povedať, že je ich čoraz viac a čoraz väčšie je množstvo peňazí, ktoré spravujú. Väčšina suverénnych fondov z hľadiska nimi spravovaných aktív pripadá na Áziu (38%), Blízky východ (37%), Európu (18%), Ameriku (2%), Afriku (3%) a iné krajiny (2%).

NOVÁ FORMA KAPITALIZMU

Suverénne fondy sa podľa poradenskej spoločnosti Global Insight stanú do roku 2015 vedúcou silou svetovej ekonomiky. Podľa jej prepočtov objem vyrobených tovarov a služieb poskytovaných aktívami kontrolovanými suverénnymi fondmi veľkosťou prevýšia analogický ukazovateľ USA. Americká poradenská firma predpokladá, že ku koncu roka 2015 sumárny objem spravovaných suverénnymi fondmi bude predstavovať 15 biliónov USD. Poprední svetoví ekonómovia a finančníci tvrdia, že vo svete sa môže presadiť nová forma kapitalizmu.

Budúci globálny vývoj budú určovať suverénne fondy. Kolumbijská Univerzita v USA usporiadala na túto tému v októbri 2010 dvojdňovú konferenciu na tému Suverénne fondy a iní dlhodobí investori. Nová paradigma kapitalizmu? Účastníci konferencie prišli k niektorým záverom. Suverénne fondy sa vytvárajú v krajinách, v ktorých je rozpočet závislý od konjunktúry, zvyčajne od svetových cien na suroviny. Objem finančných prostriedkov spravovaných suverénnymi fondmi môže dosiahnuť 10 – 12 mld. USD. Laureát Nobelovej ceny za ekonómiu Joseph Stiglitz povedal, že nové suverénne fondy, akceptujúce medzinárodné pravidlá a akumulujúce finančné prostriedky, hrajú konštruktívnu úlohu v postkrízovom období. Tieto veľké zdroje riadené vládami dlhodobo plánovaných investícií na 20 až 30 rokov a v budúcnosti uchrániť svet pred otrasmi, ktoré sú vyvolané stratou dôvery v kapitálové trhy. Suverénne fondy na rozdiel od súkromných podnikov, ktoré sú zamerané na zisky môžu byť v budúcnosti hybnou silou „sociálne zodpovedných investícií“. Podľa francúzskeho finančníka Augustina de Romaneta, riaditeľa Caisse des Depots et Consignations si myslí, že politický a ekonomický vplyv suverénnych fondov bude silnieť. Kríza podľa neho ukázala, že pre rozvoj sú potrebné dlhodobé investície, ktoré zabezpečia inovatívne investície.

TRANSPARENTNOSŤ SUVERÉNNYCH FONDOV

Záujem odbornej i laickej verejnosti o činnosť suverénnych fondov, ktorá má len málo spoločného s umiestnením prebytočných finančných prostriedkov štátu, je veľká. V minulosti boli oficiálni investori reprezentovaní konzervatívnymi centrálnymi bankami, ktoré uprednostňovali nákup cenných papierov s nízkym alebo žiadnym rizikom. Štátne finančné prostriedky sa investovali do štátnych cenných papierov iných krajín alebo sa ukladali na bankových účtoch. Táto koexistencia finančných trhov a štátov vyhovovala obom stranám. Neskôr sa ukázalo, že niektoré krajiny sa rozhodli prísť na svetový finančný a kapitálový trh s veľkými sumami finančných prostriedkov kvôli tomu, aby ich peniaze začali zarábať reálne, a nie uspokojovať sa s minimálnymi výnosmi. Prvou reakciou bol pokus európskych krajín a USA prijať protekcionistické opatrenia, ktoré by bránili expanzii nových investorov.

Reakciou na tieto pokusy sú dve metodiky, ktoré vypracoval Inštitút suverénnych fondov (SWI) a Pracovná skupina pre suverénne fondy, zamerané na hodnotenie priezračnosti suverénnych fondov. SWI je autorom Linaburg-Maduellovho Indexu Transparentnosti. V súlade s nimi by mali fondy zodpovedať kritériám, ktoré sú základom metodík. Výpočet ukazovateľov podľa oboch metodík nebol zatiaľ zverejnený v podrobnej forme, ale len ako opis desiatich spôsobov informovania o základných ukazovateľoch: 1. dostupnosť základných informácií o fondoch; 2. každoročný audit nezávislými audítorskými organizáciami; 3. nákupy fondu; 4. finančné výsledky fondu; 5. geografické rozdelenie aktív; 6. externí manažéri fondu; 7. stála internetová stránka; 8. otvorenosť štruktúry riadenia fondu; 9. investičné zámery fondu; 10. cieľ vytvorenia fondu. Pracovná skupina vypracovala 28 indikátorov.

CIELE VZNIKU FONDOV

Suverénny fond je relatívne novou finančnou inštitúciou svetovej ekonomiky. Vytvára sa vďaka nasledovným ekonomickým predpokladom. Je ním napríklad prebytok štátneho rozpočtu, ktorý vzniká vďaka neplánovaným príjmom za ropu a zemný plyn v krajinách Perzského zálivu, v Rusku, Líbyi, Bruneji, Venezuele, Nigérii, Nórsku; za minerálne suroviny, ako sú napríklad meď, diamanty, fosfáty a iné v Čile, Botswane, či v štáte Wyoming (USA). Okrem toho sa finančné zdroje suverénnych fondov vytvárajú vďaka prebytku obchodnej bilancie napríklad za predaj tovarov v Číne, či poskytovanie služieb v Singapure. Zdroje suverénnych fondov sa vytvárajú z devízových a zlatých rezerv alebo iných príjmov, ako sú výnosy z privatizácie alebo zahraničná finančná pomoc, ako je to v prípade Austrálie, Írska, Francúzska, Malajzie, Južnej Kórei, Vietnamu a Indonézie, v závislosti od cieľov ich vytvorenia:

  • stabilizačné fondy, ktorých základným cieľom je ochrana rozpočtu krajiny pred kolísaním cien surovín na svetových trhoch;
  • fondy úspor pre budúce generácie, ktorých cieľom je premena neobnoviteľných surovinových aktív na portfólio diverzifikovaných aktív a zmäkčenie dôsledkov holandskej choroby;
  • korporácie investujúce devízové a zlaté rezervy, ktorých cieľom je zväčšenie výnosov z nich;
  • rezervné fondy na nepredvídané výdavky na dôchodky, ktoré sa vytvárajú zo zdrojov okrem individuálnych platieb na dôchodky a sú určené na nepredvídané výdavky rozpočtu na dôchodky.

Suverénne fondy zastupujú štáty disponujúce národnými úsporami a investujú ich do podnikového kapitálu rôzneho typu a iné finančné nástroje vrátane akcií, dlhopisov a aktíva zahraničných krajín.
Pre suverénne fondy je charakteristické, že nemajú takmer žiadne záväzky, a preto môžu mať dlhodobú stratégiu investovania. Výnosy sú pre suverénne fondy dôležitejšie ako likvidita. Pri ich riadení sa vyberá rizikovejšia stratégia v porovnaní s riadením devízových rezerv.
 

Formy investícií suverénnych fondov na domácom a globálnom trhu

 

Poradie najväčších suverénnych fondov

 

Krajina

 Meno fondu

 Aktíva v mld. USD

Vznik

 Zdroj formovania

IT*

 SAE Abu Dhabi

 Abu Dhabi Investment Authority

 $627

1976

 Ropa

3

 Nórsko

 Government Pension Fund – Global

 $571.5

1990

 Ropa

10

 Čína

 SAFE Investment Company

 $567.9**

1997

 Nekomoditný

2

 Saudská Arábia

 SAMA Foreign Holdings

 $472.5

n/a

 Ropa

2

 China

 China Investment Corporation

 $409.6

2007

 Nekomoditný

7

 Kuwait

 Kuwait Investment Authority

 $296

1953

 Oil

6

 China – Hong Kong

 Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio

 $292.3

1993

 Nekomoditný

8

 Singapur

 Government of Singapore Investment Corporation

 $247.5

1981

 Nekomoditný

6

 Singapur

 Temasek Holdings

 $157.2

1974

 Nekomoditný

10

 Čína

 National Social Security Fund

 $146.5

2000

 Nekomoditný

5

 Rusko

 National Welfare Fund

 $142.5*

2008

 Ropa

5

 Katar

 Qatar Investment Authority

 $85

2005

 Ropa

5

 Austrália

 Australian Future Fund

 $72.9

2004

 Nekomoditný

10

 Líbya

 Libyan Investment Authority

 $70

2006

 Ropa

2

 SAE – Abu Dhabi

 International Petroleum Investment Company

 $58

1984

 Ropa

n/a

 Alžírsko

 Revenue Regulation Fund

 $56.7

2000

 Ropa

1

 USA Aljaška

 Alaska Permanent Fund

 $40.3

1976

 Ropa

10

 Kazachstan

 Kazakhstan National Fund

 $38.6

2000

 Ropa

6

 Južná Kórea

 Korea Investment Corporation

 $37

2005

 Nekomoditný

9

 Malajzia

 Khazanah Nasional

 $36.8

1993

 Nekomoditný

4

 Azerbajdžan

 State Oil Fund

 $30.2

1999

 Ropa

10

 Írsko

 National Pensions Reserve Fund

 $30

2001

 Nekomoditný

10

 Brunej

 Brunei Investment Agency

 $30

1983

 Ropa

1

 Francúzsko

 Strategic Investment Fund

 $28

2008

 Nekomoditný

n/a

 USA – Texas

 Texas Permanent School Fund

 $24.4

1854

 Ropa a iné

n/a

 Irán

 Oil Stabilisation Fund

 $23

1999

 Ropa

1

 Čile

 Social and Economic Stabilization Fund

 $21.8

1985

 Meď

10

 SAE – Dubaj

 Investment Corporation of Dubai

 $19.6

2006

 Ropa

4

 Nový Zéland

 New Zealand Superannuation Fund

 $15.6

2003

 Nekomoditný

10

 Kanada

 Alberta’s Heritage Fund

 $15.1

1976

 Ropa

9

 USA - Nové Mexiko

 New Mexico State Investment Council

 $14.3

1958

 Nekomoditný

9

 SAE – Abu Dhabi

 Mubadala Development Company

 $13.3

2002

 Ropa

10

 Brazília

 Sovereign Fund of Brazil

 $11.3

2008

 Nekomoditný

TBA

 Bahrajn

 Mumtalakat Holding Company

 $9.1

2006

 Nekomoditný

9

 Omán

 State General Reserve Fund

 $8.2

1980

 Ropa a plyn

1

 Botswana

 Pula Fund

 $6.9

1994

 Diamanty a Rudy

6

 Východný Timor

 Timor-Leste Petroleum Fund

 $6.3

2005

 Ropa a plyn

6

 Mexiko

 Oil Revenues Stabilization Fund of Mexico

 $6.0

2000

 Ropa

n/a

 Saudská Arábia

 Public Investment Fund

 $5.3

2008

 Ropa

3

 Čína

 China-Africa Development Fund

 $5.0

2007

 Nekomoditný

4

 USA – Wyoming

 Permanent Wyoming Mineral Trust Fund

 $4.7

1974

 Rudy

9

 Trinidad & Tobago

 Heritage and Stabilization Fund

 $2.9

2000

 Ropa

8

 Taliansko

 Italian Strategic Fund

 $1.4

2011

 Nekomoditný

N/A

 SAE – Ras Al Khaimah

 RAK Investment Authority

 $1.2

2005

 Ropa

3

 Venezuela

 FEM

 $0.8

1998

 Ropa

1

 Vietnam

 State Capital Investment Corporation

 $0.5

2006

 Nekomoditný

4

 Kiribati

 Revenue Equalization Reserve Fund

 $0.4

1956

 Fosfáty

1

 Indonézia

 Government Investment Unit

 $0.3

2006

 Nekomoditný

TBA

 Mauretánia

 National Fund for Hydrocarbon Reserves

 $0.3

2006

 Ropa a plyn

1

 SAE– Federácia

 Emirates Investment Authority

 n/a

2007

 Ropa

2

 Omán

 Oman Investment Fund

 n/a

2006

 Ropa

TBA

 SAE – Abu Dhabi

 Abu Dhabi Investment Council

 n/a

2007

 Ropa

TBA

 Nigéria

 Nigerian Sovereign Investment Authority

 n/a

2011

 Ropa

n/a

 Podiel na aktívach

 celkom ropa a plyn

 $2,644.7

 

 

 

 Podiel na aktívach

 celkom iné zdroje

 $2,117.0

 

 

 

 Všetky fondy

 celkom

 $4,761.7

 

 

 

 

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.